อาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่อะไรบ้าง

Trust

ถ้าหากเราจะให้พูดถึงเกี่ยวกับอาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างหลายชนิดเพราะว่าอาชีพนี้นั้นมีหลายแขนงซึ่งมันแบ่งออกเป็นหลายชนิดของกฎหมาย โดยมันจะแบ่งเป็นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ซึ่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะคอยเป็นคนกรองข้อมูลข่าวสารทุกอย่างว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไหนและได้สิทธิมากน้อยเพียงได้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมีหน้าที่จะคอยเช็คประวัติต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ หากต้องการที่จะยื่นคำร้องขอต่อกฎหมาย โดยจะต้องเป็นตัวบุคคลจริง  นอกจากนี้ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือที่ปรึกษาด้านการเงินเพราะมีจะต้องเชื่อมโยงเข้าหากันในหลายอย่าง นอกจากนี้มันจะเชื่อมโยงเข้ากับการเมืองการปกครองโดยเฉพาะกับอสังหาริมทรัพย์ โดยสิ่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายสิบปีมานี้กฎหมายด้านการเงินก็เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะมีการทำธุรกรรมแบบฉ้อโกงกันอย่างมากเลยต้องหาสิ่งที่มาตัดสิน ก็ไม่พ้นด้านกฎหมาย